Zastosowanie

SKRÓCONA INSTRUKCJA STOSOWANIA

Czyszczenie i przygotowanie konstrukcji stalowych

Procedura:

  1. Usunąć widoczne plamy olejów, smarów, brudu, soli , luźne stare powłoki malarskie, narosty rdzy oraz wszelkie materiały organiczne jak: ptasie gniazda, ptasie odchody i gniazda owadów. Tak zwane czarne tlenki metalu usunąć skutecznie dostępnymi narzędziami ręcznymi lub mechanicznymi.
  2. Czyścić konstrukcje z użyciem agregatu do wysokociśnieniowego mycia gorącą wodą (ok. 350 bar, 85 OC) zgodnie z podaną normą «SSPC – SP12».
  3. Po operacji czyszczenia i mycia starannie osuszyć powierzchnie, szczególnie starannie osuszyć węzły i szczeliny nadmuchem sprężonego powietrza.

Mycie wodą pod wysokim ciśnieniem

Do czyszczenia powierzchni stosować specjalny agregat (produkcji USA) dający ciśnienie do 400 bar wody gorącej o temp. ok. 85 OC. Wydatek wody ok. 23 l/min. Dyszę pistoletu prowadzić w odległości około 10 cm od czyszczonej powierzchni. Na bieżąco prowadzić badanie na zawartość chlorków, siarczanów lub azotanów (w zależności od tego, jakie zanieczyszczenia stwierdzono). Badania przeprowadzać przy użyciu testów opracowanych i dostarczanych przez TR.

UWAGA:

Czyszczenie samą wodą pod wysokim ciśnieniem bywa czasem niewystarczające dla usunięcia soli związanych chemicznie lub polarnie z czyszczoną powierzchnią. W takich przypadkach należy dodawać do wody preparat do usuwania chlorków o nazwie Termaclean 7101 w stosunku 1:100. Właściwe stężenie zapewni automatyczna pompa dozująca, będąca na wyposażeniu zestawu do mycia pod wysokim ciśnieniem. Agregat wyposażony jest również w system umożliwiający wykonanie quasi piaskowania, tj. wysokociśnieniowego czyszczenia powierzchni wodą z dodatkiem mielonego szkła. Jeżeli po oczyszczeniu powierzchni tymi metodami, pozostaną na niej stare powłoki, można uznać, że przylegają one na tyle mocno do metalu, że próby ich dalszego usuwania są zbędne. Używana do mycia woda pochodząca z ujęć innych niż sieć wodociągowa, np. z rzeki, powinna być przefiltrowana przez filtry piaskowe, wstępne oraz filtry dokładne, usuwające zawiesiny większe od 1 mikrona.

Suszenie

Wszystkie połączenia, węzły, styki a w szczególności śruby, nakrętki, nity, podkładki oraz inne powierzchnie powinny być wysuszone strumieniem suchego, wolnego od oleju sprężonego powietrza. Nadmuch taki należy przeprowadzić nawet wtedy, gdy optycznie powierzchnie i węzły wyglądają na suche. Szczególnie starannie należy przedmuchać szczeliny i przestrzenie wokół węzłów. Niestaranne osuszenie spowoduje korodowanie wilgotnych miejsc, a penetrujący TR 2200 będzie „wypychał” na zewnątrz produkty korozji, powodując wykwitanie rdzawych plam i zacieków na zewnętrznej powłoce kryjącej - TR 2100. Zacieki nie pojawią się, gdy przedmuchiwanie zostanie wykonane starannie i prawidłowo.

UWAGA:

Rdzawe zacieki, występujące w takim przypadku na powłoce zewnętrznej, mają znaczenie li tylko estetyczne. Proces korozji w węzłach zostanie skutecznie zatrzymany przez penetrant i zewnętrzną powłokę. Niemniej jednak, z powodu takiego właśnie wyglądu, efekt końcowy tak wykonanego zabezpieczenia nie będzie zadawalający, a wśród nie zorientowanych może budzić wątpliwości, co skuteczności zabezpieczenia. WARUNKI STOSOWANIA PREPARATÓW SERII TERMARUST Temperatura stosowania: min +2 OC. Wilgotność względna max. 99% TR2100 HR CSA jest jednorodnym produktem, nie wymaga, więc mieszania, urządzenie do jego nakładania powinny być uszczelnione w czasie przerw w pracy i nie wymagają płukania do dnia następnego użycia. TR2200 LV HR CSA jest mieszaniną wielu komponentów, musi być starannie wymieszany przed użyciem. dla użycia w w temperaturze powyżej +2 OC TR2100 HR CSA nie musi być rozcieńczany. Jeśli nie można czekać z wykonaniem zabezpieczenia do optymalnych warunków pogodowych, należy używać rozcieńczalnik TRT 01 (w proporcji 1:10). system TERMARUST jest klasyfikowany jako pokrycie jednowarstwowe, może być nakładany na zabezpieczane powierzchnie ręcznie tj pędzlem , wałkiem lub natryskowo standardowym pistoletem do malowania. TR 2100 (jako główne pokrycie), jest przeznaczony do nakładania „mokre na mokre”, co oznacza, że po naniesieniu penetranta TR2200 LV można, nie czekając na jego wyschnięcie od razu nakładać kolejną warstwę.

ETAPY WYKONYWANIA ZABEZPIECZEŃ W TECHNOLOGII TERMARUST

Po dokładnym oczyszczeniu konstrukcji do stanu normatywnego, zabezpieczenie przebiega w następujących etapach:

ETAP 1

Aplikacja TR 2200 (penetranta) we wszystkie łączniki elementów konstrukcji, nity, śruby, nakręteki i inne trudno dostępne szczeliny, w których mogły znajdować się czarne tlenki metalu.

ETAP 2

Pokrycie miejsc, gdzie zaaplikowano penetrant, powłoką gruntującą TR2200, która powinna wypełnić wszelkie ubytki materiału (wżery na powierzchniach stalowych i wokół nitów, śrub itp.)

ETAP 2a

Pokrycie warstwę gruntującą TR2100 miejsc, gdzie na powierzchniach płaskich na spawach, krawędziach płyt lub belek wystąpiła korozja.

ETAP 3

Nałożenie wierzchniej wyprodukowanej w zamówionym kolorze, kryjącej warstwy TR2100, na całą zabezpieczaną konstrukcję stalową (również na miejsca pokryte starą, trudną do usunięcia farbą).

PODSUMOWANIE

Etap Materiał Grubość powłoki min - max [w mikronach] Miejsce stosowania
1 TR 2200 LV HR CSA (penetrant) Dokładnie nasączyć wskazane miejsca We wszystkie połączenia, szczeliny, rysy, na śruby, nakrętki, nity itp. Dokładnie nanieść penetrant na te miejsca tak, by wsiąkł w szczeliny i nasączył je całkowicie
2 TR 2100 HR CSA (do gruntowania) 250 – 300 „wyschnięte” 375-450 po nałożeniu W miejscach pokrytych penetrantem wypełniając wżery, ubytki materiału dla uzyskania gładkiej powierzchni
2a TR 2100 HR CSA (do gruntowania) 125 – 175 „wyschnięte” 175-225 po nałożeniu Na płaskie powierzchnie ze śladami korozji po czyszczeniu, spawy i krawędzie elementów oraz na pozostałe stare powłoki malarskie mocno przylegające.
3 TR 2100 HR CSA (powłoka kryjąca) 125 – 175 „wyschnięte” 175-225 po nałożeniu Na wszystkie zabezpieczane powierzchnie, uzyskując ostateczny wygląd.

Całkowita grubość warstwy TR 2100 HR CSA powinna wynosić 500 – 650 mikronów.

* Wszystkie warstwy mogą być nakładane „mokre na mokre”, bez przerw na sieciowanie - („wysychanie”) wcześniej nałożonych powłok.

TERMORUST TR 2100 HR CSA – WYTYCZNE MALOWANIA.

   • Preparaty TR nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia, nie posiadają związków ołowiu ani pigmentów na bazie metali ciężkich, np. chromu. Swoją odporność na korozję osiągają poprzez silne powinowactwo chemiczne do stali - stal „chętniej” i silniej łączy się z preparatami TR niż z wodą i występującymi w środowisku zanieczyszczeniami (łącznie z solanką). Preparaty TR charakteryzują się właściwością silnego wiązania z zabezpieczaną powierzchnią, nawet jeśli nie była prawidłowo oczyszczona.
   • TR 2100 HR CSA jest przeznaczony do antykorozyjnego zabezpieczania wszelkich rodzajów konstrukcji stalowych, wykonywanych z dowolnych gatunków stali. W każdym przypadku tworzy ściśle przylegającą powłokę. Zabezpieczone powłokami TR metalowe elementy, narażone na długotrwałe działanie soli, w temperaturach rozmrażania nie wykazują pełzającej korozji, nawet w miejscach ewentualnych uszkodzeń czy rys. Jest oczywistym, że optymalne, długotrwałe zabezpieczenie konstrukcji uzyskuje się przy zachowaniu reguł przygotowania powierzchni do malowania, jak i zasad nanoszenia powłok.

NORMY ODNIESIENIA

Zgodnie z miejscowymi wymaganiami . Najistotniejsza norma, to «SSPC-SP12» - „Przygotowanie powierzchni stalowych oraz innych twardych materiałów poprzez czyszczenie wysokociśnieniowym strumieniem gorącej wody”.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Preparaty nie podlegają żelowaniu, nie tworzą grudek, a pigment nie sedymentuje w okresie 6 miesięcy składowania w szczelnie zamkniętych pojemnikach i temperaturze składowania 12 – 38 stopni Celsjusza. Na powierzchni składowanego materiału w częściowo wypełnionych pojemnikach albo gdy pojemnik jest wystawiony na długotrwałe działanie ciepła lub słońca może powstawać tzw. „kożuch”. Materiał znajdujący się w pojemnikach częściowo wypełnionych, należy przelewać do mniejszych (pozostawiając niewielką, wolną przestrzeń nad powierzchnią cieczy). „Kożuch”, jeśli już powstanie, to musi być usunięty przed użyciem materiału.

OZNAKOWANIE

Każdy pojemnik będzie znakowany zawierając następujące informacje: nazwa, kolor, nr partii produktu, data produkcji, nazwa i adres producenta.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

   1. Przed usunięciem starej powłoki malarskiej oraz wykwitów korozji, należy starannie usunąć wszelkie materiały organiczne jak ptasie odchody, gniazda owadów i inne niemetaliczne ciała.
   2. Mycie rozpuszczalnikiem. Należy przeprowadzić przegląd całej konstrukcji, aby określić jej chemiczne zanieczyszczenie. Ewentualny olej lub smary usunąć ręcznie, stosując rozcieńczalnik TRT 01. Miejsca narażone na działanie soli drogowej powinny być umyte wodą z użyciem z 1% dodatku TERMACLEAN, preparatu usuwającego chlorki. Nie wykonywać malowania przed wykonaniem testów na zawartość chlorków i doprowadzeniem do ich stężenia nie przekraczającego poziomu określonego w specyfikacji.
   3. Porowate i mocno zanieczyszczone solą czarne tlenki żelaza, muszą być usunięte poprzez mycie gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem (z dodatkiem TERMACLEAN lub mielonego szkła) albo ręcznie. Usunięta być muszą stare, słabo przylegające powłoki malarskie. Na powierzchni nie mogą pozostać żadne czarne tlenki metali, (są one silnie zanieczyszczone azotanami i siarczanami metali i jeśli nie zostaną całkowicie usunięte spowodują niszczący postęp korozji). Proces czyszczenia powierzchni powinien być prowadzony w taki sposób, by podczas oczyszczania kolejnych segmentów konstrukcji, nie dopuścić do zanieczyszczania segmentów uprzednio oczyszczanych. Czyszczenie kontynuować do uzyskania jasnego koloru rdzy w miejscach jej występowania.
   4. Jeśli remontowana powierzchnia jest narażona na działanie wody, należy zabezpieczyć ją i malować natychmiast po oczyszczeniu.
   5. Gdy remontowana struktura narażona jest na działanie roztworów soli drogowej, to na czas remontu należy ten odcinek drogi wyłączyć z ruchu.
   6. Proces przygotowania powierzchni do malowania powinien być nadzorowany i starannie sprawdzany przez przedstawiciela producenta/dystrybutora lub, akredytowanych przez producenta/dystrybutora specjalistów.

CHEMICZNA OCENA MALOWANYCH POWIERZCHNI

Zawartość chlorków, azotanów i siarczanów musi być oznaczana w zależności od warunków środowiskowych przed rozpoczęciem malowania. Stosować test TR na zawartość chlorków. Dopuszczalna zawartość chlorków wynosi 7 ppm., dla azotanów odpowiednio maksymalne stężenia to 7 ppm, a dla siarczanów 17 ppm. Testowanie należy wykonać w miejscach, gdzie wystąpienie zanieczyszczeń jest najbardziej prawdopodobne.

ROZCIEŃCZANIE

TR 2100 HR CSA może być rozcieńczany przez dodanie rozcieńczalnika Termarust Thinner TRT01 w stosunku 1:10, w przypadku aplikacji przy temperaturach niższych niż + 2 OC.

Uwaga:

w miejscowych aplikacjach, jeśli lepkość TR2100 jest zbyt wysoka można rozcieńczać go przez dodanie rozcieńczalnika do 25% objętości.