Termarust

Dlaczego "TERMARUST"?

Powstanie jego spowodowała konieczność opracowania skutecznej metody powstrzymującej proces postępującej korozji istniejących, użytkowanych mostów stalowych oraz antykorozyjnego zabezpieczenia nowo wznoszonych konstrukcji stalowych. Zabezpieczenia w oparciu o tradycyjne technologie, stosujące preparaty cynkowo – epoksydowo - winylowe, nie spełniały swojego zadania. Nie powstrzymywały one postępu korozji, szczególnie w najbardziej narażonych na degradację miejscach tj. we wszelkiego rodzaju nitowanych czy też skręcanych węzłach oraz przestrzeniach pomiędzy stalowymi kształtownikami, a jedynie go maskowały pod malarskimi powłokami.

Doprowadzało to w konsekwencji do osłabiania stalowych konstrukcji, co w przypadku niektórych stalowych mostów sprowadziło ich wytrzymałość do granicy stanu zagrożenia katastrofą. Dodatkowym, nie mało ważnym aspektem powodującym niezadowolenie użytkowników a szczególnie służb odpowiadających za utrzymanie konstrukcji w należytym stanie technicznym, była niska trwałość tradycyjnych powłok. Generowało to konieczność częstego powtarzania kosztownego i uciążliwego odnawiania powłok zabezpieczających. Odpowiedzią, na potrzeby rozczarowanych istniejącym stanem rzeczy, okazał się system „TERMARUST”

Czytaj więcej

„TERMARUST” formalnie gwarantuje skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego na okres pięciu lat, ale nadmienić trzeba, że przeglądy najwcześniej zabezpieczonych tą metodą mostów, (w Kanadzie i USA) wykazały, że po upływie 25 lat powłoki antykorozyjne są w dalszym ciągu skuteczne. Nie jest to sprawą przypadku, dane te potwierdzają przeglądy ponad 1500 zabezpieczonych w oparciu o technologię TERMARUST mostów.

 

Co w takim razie stanowi sekret skuteczności technologii TERMARUST?

 

Podstawową i kluczową przyczyną jest fakt, iż powłoki TR są cały czas aktywne chemicznie

 • neutralizują przez cały czas kwasy, usuwają wilgoć i tworząc hydrofobową barierę odcinają dostęp tlenu do metalu
 • wiążą się polarnie z powierzchnią stali, naładowaną ładunkiem ujemnym, pasywują powierzchnię i powstrzymują postęp korozji, nawet w przypadkach gdy już się ona pojawiła

 

Nie bez znaczenia jest również cecha mechaniczna preparatu TR – przez cały czas zachowuje elastyczność i rozciągliwość, poddając się termicznym zmianom wymiarów elementów konstrukcji zabezpiecza ją , pokrywając szczelną powłoką, bez względu na rozszerzanie się i kurczenie stalowych elementów.

 

 

Kolejną cechą, która szczególnie w niezwykle dbałej o ochronę środowiska w Kanadzie, staje się niejednokrotnie rozstrzygającym argumentem, decydującym o wyborze technologii TR, jest bezpieczny dla środowiska skład chemiczny aplikowanych środków. Preparaty, o lekkim alkalicznym odczynie, nawet w przypadku gdyby dostały się do gleby lub wody, nie stanowią żadnego zagrożenia i w krótkim czasie ulegają samoistnej biodegradacji.

 

Jak wykazały specjalistyczne badania toksyczności (testy na rybach) preparaty TR 2100/2200 HR CSA są około 400 razy mniej toksyczne od jakichkolwiek innych preparatów antykorozyjnych stosowanych na świecie i zostały uznane za nietoksyczne.

 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy, należy z kolei podkreślić, że stosowane w technologii TERMARUST preparaty nie zawierają żadnych lotnych związków organicznych i wykonujący zabezpieczenia pracownicy nie są narażeni na wdychanie żadnych szkodliwych oparów, czy też rozpuszczalników.

 

System TR znajduje zastosowanie do zabezpieczania następujących ustrojów konstrukcyjnych:

 • wszelkiego typu konstrukcji mostowych, w tym:
  • kładek dla pieszych nad autostradami
  • mostów stalowych (np. kolejowych)
 • stalowych słupów energetycznych oraz trakcyjnych,
 • konstrukcji wsporczych i stalowych elementów infrastruktury przemysłowej,
 • nośnych konstrukcji stalowych (np. w budownictwie),
 • stalowych konstrukcji pracujących w warunkach dużych wahań temperatury,
 • stalowych konstrukcji w hydroelektrowniach,
 • zbiorników i rurociągów w przemyśle chemicznym, petrochemicznym (nafto i gazociągi),
 • innych konstrukcji i elementy stalowych narażonych na kontakt z solanką,
 • zabezpieczeń w przemyśle stoczniowym i motoryzacyjnym.

 

Na system TERMARUST składa się technologia przygotowania powierzchni i jej zabezpieczania, przy użyciu następujących preparatów:

 • Termarust TR 2200 LV penetrant (z dużą zawartością czynnika aktywnego tj. kopolimeru sulfonianu wapnia). Pozostaje on ciągle aktywny, nie wysycha i zatrzymuje korozję.
 • Termarust TR 2100 HR CSA „topcoat” – wierzchnia warstwa. Preparat kryjący, który może być wyprodukowany w dowolnym, zamówionym przez klienta kolorze (szary jest kolorem standardowym)
 • Termarust Termaclean 7101 (płyn do usuwania chlorków). Stosowany jest jako dodatek do wysokociśnieniowego mycia, przygotowywanych do zabezpieczenia powierzchni. Oczyszczanie powierzchni wykonywane jest wodą o temperaturze 85 OC, z 1% dodatkiem Termaclean 7101, pod ciśnieniem nie mniejszym niż 350 bar. Proces ten przerywa chemiczne wiązania pomiędzy powierzchnią stali a aktywnymi jonami różnych soli tj. chlorkami, azotanami i siarczanami.
 • Termarust TRT 01 – rozpuszczalnik. Stosowany jako dodatek do TR2100 HR CSA podczas prac w temperaturze poniżej +2 OC.

 

Całość uzupełniają, dostarczane przez TR testy, pozwalające ocenić stan przygotowanej do zabezpieczenia powierzchni. Są to testy określające zawartość chlorków, azotanów i siarczanów na badanej powierzchni.

 

Zarówno Termarust TR 2100 HR CSA jak i Termarust TR 2200 LV zawierają ten sam komponent aktywny tj. sulfonian wapnia, ale w różnych stężeniach a także zawierają one inne dodatkowe komponenty, wynikające z funkcji preparatu.

 

Penetrant TR 2200 ma mniejszą lepkość od TR 2100 (środka kryjącego) i charakteryzuje się doskonałą zdolnością do wnikania (penetrowania) we wszelkie, minimalne szczeliny łącznie z tymi „zapieczonymi” przez korozję.

 

Cecha ta jest kluczową dla efektywnego „leczenia” skorodowanych węzłów i ich ochrony przed postępem procesu rdzewienia.

 

Penetrant wniknie w każdą szczelinę, spoinę, w niedostępne i niewidoczne miejsca styku pomiędzy kształtownikami stalowymi, pod łby nitów, pod nakrętki i podkładki, wniknie nawet w skorodowane gwinty, wszędzie przerywając proces postępującej korozji i skutecznie zabezpieczy konstrukcję przed degradacją.

 

Jako ciekawostkę można potraktować fakt, że cechy te spowodowały, iż penetrant Termarust TR 2200 LV stosowany jest do usprawniania zablokowanych, „zapieczonych” łożysk podpór mostowych, i uchronił już mostów przed poważnymi uszkodzeniami.

 

Zdolność tego preparatu do skutecznego działania w środowisku wysokiego zasolenia, pozwala na skuteczne zabezpieczanie stosowanych w górnictwie stalowych elementów konstrukcyjnych, ram nośnych i metalowych obudów maszyn górniczych.

 

GŁÓWNE ZALETY TECHNOLOGII TERMARUST:

 • preparaty TR 2100 /2200 HR CSA posiadają najwyższą zawartość aktywnego sulfonianu wapnia, związku chemicznego o znanych właściwościach antykorozyjnych, w przemyśle znany jako dodatek do olejów i smarów;
 • TERMARUST ma ponad 20-letnie doświadczenie w zatrzymywaniu korozji wżerowej i powierzchniowej konstrukcji stalowych mostów, wysokich słupów i budynków. TR jest jedynym systemem antykorozyjnym na świecie, który daje gwarancję na zabezpieczenie wszelkich typów połączeń i węzłów , w tym nitowanych, skręcanych, spawanych itp. Wszystkie firmy, poza TR, wyłączają gwarancje na te elementy z ogólnej gwarancji na skuteczność działania zabezpieczenia.
 • Dla typowych struktur stalowych system TR daje oszczędności w wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych o 30 do 50 % kosztów zabezpieczeń z zastosowaniem tradycyjnych systemów antykorozyjnych (niższa pracochłonność i czas wykonania przy zasadniczo jednowarstwowym pokryciu, niższy koszt rusztowań (o połowę niższe obciążenia rusztowań ze względu na poruszający się wzdłuż mostu agregat dla wysokociśnieniowego, wodnego czyszczenia powierzchni w porównaniu z agregatem do piaskowania na rusztowaniu).
 • Przy dokładnym przestrzeganiu instrukcji producenta właściciele lub operatorzy obiektów wybudowanych ze stali, uzyskają ponad 25 letnią skuteczność działania zabezpieczeń.

Oferta-produkty

Penetrant TR2200 LV

Penetrant – preparat penetrujący i wnikający w szczeliny i inne trudno dostepne miejsca, preparat z dużą zawartością czynnika aktywnego tj. kopolimeru sulfonianu wapnia - pozostaje stale aktywny, zatrzymuje korozję

Preparat TR2100 HR CSA „topcoat” – warstwa wierzchnia

Preparat kryjący, elastyczny, chemicznie aktywny, który może być wyprodukowany w dowolnym, zamówionym przez klienta kolorze

Temaclean 7101

Płyn do usuwania chlorków, stosowany jest jako dodatek do wysokociśnieniowego mycia, przygotowywanych do zabezpieczenia powierzchni.

Rozpuszczalnik TRT 01

Stosowany jako dodatek do TR2100 HR CSA podczas prac w temperaturze poniżej +2 OC oraz do zmywania zanieczyszczeń wywołanych preparatami TERMARUST

Testy do oznaczania zawartości soli

Testy, pozwalające ocenić stan przygotowanej do zabezpieczenia powierzchni. Są to testy określające zawartość chlorków, azotanów i siarczanów na badanej powierzchni.